Tag Archive: کتاب

ضدکودتا

ضد کودتا جین شارپ و بروس جنکینز ترجمه: مرکز مطالعات بی خشونت      استفاده از این کتاب برای همگان آزاد بوده و بازتولید آن منوط به اجازۀ نویسندگان آن (جین شارپ و بروس جنکینز) نیست. در صورت بازچاپ قسمت(هایی) از…
Read more

اسطوره‌شناسی خشونت

اسطوره‌شناسی خشونت   تنها گروه‌های کوچکی که به ناتوانی خود در جلب پشتیبانی مردمی آگاهند به خشونت دست می‌یازند، و نابخردانه خیال می‌کنند که به این شیوه می‌توانند به هدفهایشان برسند. جواهر لعل نهرو   دوازده سال پس از آنکه…
Read more

پیروزی بدون خشونت

پیروزی بدون خشونت   نوشته پیتر اکرمن و جک دووال از کتاب “نیرویی قدرتمند تر” ویرایش و ترجمه از مرکز مطالعات بی خشونت   خشونت هرگز نمی‌تواند چیزهایی را نابود کند که مورد پذیرش افکار عمومی هستند. بر عکس، افکار عمومی…
Read more