چسب بر پیشانی

شرح شیوه انجام تمرین:

تدارک

برای انجام این تمرین تعداد زیادی تکه های چسب نواری لازم است و به هریک از شرکت کنندگان باید چند تکه چسب داد. می توان شکل های مختلف از تکه های چسب درست کرد و برای تمایز آنها از رنگ های مختلف ماژیک استفاده کرد. بسته به تعداد شرکت کنندگان در کارگاه می توانید از شکل ها و رنگ های مختلف برای انجام این تمرین بهره ببرید. اگر تعداد شرکت کنندگان در کارگاه بیش از پنجاه نفر باشد ممکن است انجام این تمرین دشوار شود.

چگونگی هدایت تمرین

ارائه تمرین در کارگاه

این تمرین را به عنوان بازی به آنها معرفی کنید اما توضیح زیادی در مورد آن ندهید. از شرکت کنندگان در کارگاهتان بخواهید که چشمانشان را ببندند و به آنها بگویید که می خواهید تکه چسبی روی پیشانی شان بگذارید. اما تا وقتی که چسب ها را روی پیشانی شان نچسبانده اید، نگذارید چشمانشان را بازکنند. بگذارید بعد از آن که چشمانشان را باز کردند، گروه های کوچک تشکیل دهند و بدون حرف یا توضیح خاصی، نزدیک هم باشند. از آنها بخواهید که بدون آن که با هم حرف بزنند، ارتباط برقرار کنند و نوع واکنششان را نسبت به یکدیگر زیر نظر بگیرید. بعد از آن، از تجربه در کنار هم بودنشان سوال کنید و حسشان را بپرسید. این حس ها و تجربه ها از این نظر جالب است که تعامل اعضای این گروه های کوچک با یکدیگر، بدون صحبت کردن انجام شده است.

از آنها بخواهید که تجربه  و احساس نزدیک هم بودن را در حالی که یکدیگر را نمی شناخته اند و زبان مشترک نداشته اند، با اعضای کارگاه در میان بگذارند. تلاش کنید از تجربه و حسشان در این مورد بپرسید که آیا فکر کرده اند با دیگر هم گروه هایشان تفاوت دارند؟ اگر چنین بوده، چه نوع تفاوتی را حس کرده اند؟ آیا احساس کرده اند که برتر از دیگرانند؟ یا احساس کمبود کرده اند؟ و پرسش هایی از این قبیل و پاسخهای آنها را با تمام اعضای کارگاه به اشتراک بگذارید.

معرفی مفهوم متوسط بودن و در حاشیه بودن

معنای متوسط بودن (عادی بودن) و تفاوت آن را با در حاشیه قرار گرفتن همینجا می توانید آغاز کنید. نظر اعضای گوناگون کارگاه تان را در این خصوص بپرسید و حتی از منظری چون سن، جنسیت، عینکی بودن یا نبودن و خصوصیاتی از این قبیل به قضیه نگاه کنید. بر این نکته حتما تاکید کنید که متوسط بودن و عادی بودن به معنای در اکثریت بودن نیست، با آن که اکثریت معمولا جماعت متوسط یا عادی را در برمی گیرد. آنها که در حاشیه هستند هم باید بیاموزند که عملا روند عادی اجتماع، تلاش طبقه عادی و متوسط آن است برای جذب آنها که در حاشیه هستند.

نکته مهم دیگر آن است که به آنها که در حاشیه هستند تفهیم کنید که می توان در ابعادی در حاشیه بود و از نظراتی دیگر در میانه و متوسط، و می توان هر دو تجربه را داشت.

تمرین تکمیلی اختیاری: تمرین بستن چشمان

بعد از این بخش، اگر ویژگی گروه را مناسب دیدید، می توانید از آنها بخواهید تا قسمتی دیگر از تمرین را هم انجام دهند. این بار، چشمانشان بسته است اما چیزی روی صورتشان گذاشته نمی شود. در این زمان، از آنها که تجربه در حاشیه بودن داشته اند، می توانید بپرسید نظرشان در مورد این تجربه و در مورد آنها که در متن بوده اند، چیست و همین کار را در مورد گروه دیگر هم می توانید انجام دهید. با صحبت از تجربه و حسشان در این مورد، می توان تعامل و تبادل فکری بیشتری میان اعضای کارگاه ایجاد کرد. پس از این هم می توانید کارگاه را به گروه های کوچک تقسیم کنید و از اعضای این گروه ها بخواهید با هم تبادل فکری کنند و در مورد تجربیاتشان حرف بزنند. زمان این تمرین تکمیلی معمولا و بر حسب شرایط کلی کارگاه باید بین پنج تا ده دقیقه باشد.

برداشت و نتیجه گیری

از هر یک از گروه های کوچک کارگاه این سه سوال را بکنید تا بخش برداشت یا نتیجه گیری این تمرین به عنوان حاصل کارتان، روشن باشد:

یک: در حاشیه بودن چگونه بود؟

دو: از دید آنها که در حاشیه بودند، آنها که در متن بودند چگونه به نظر رسیدند؟

سه: اگر به عنوان عضوی در حاشیه کارگاه بخواهید حرفی به اعضایی بزنید که در متن هستند، به آنها چه می گویید؟

می توانید این پرسش ها را بنویسید و پاسخ های اعضای کارگاه را هم کنارشان یادداشت کنید و بین این گروه های کوچک کارگاه حرکت کنید تا نظر و احساس همه را مکتوب کنید.

بعد از تمام شدن یادداشت ها، به اعضای کارگاه بگویید که برایشان هم خبر خوش دارید و هم خبر بد. خبر بد، انتظار اعضایی است که در متن هستند از آنها که در حاشیه اند و این که می خواهند همه مثل خود آنها باشند. خبر خوش اما، آن است که امکان تغییر وجود دارد و هر دو گروه می توانند با متحول شدن، از طریق تبادل تجربه و فکر و از راه تعامل، به یکدیگر نزدیک شوند. می توانید برای این کار راه هایی را هم پیشنهاد کنید و این پیشنهادها را بنا بر خصوصیات اعضای کارگاه و نتیجه این تمرین، فهرست وار با آنها در میان بگذارید و به ویژه به آنها که عضو بخش اصلی یا متوسط هستند، انتظارات و حرف های اعضایی را که در حاشیه هستند، منتقل کنید یا اصلا از روی نوشته تان برایشان بخوانید.

مهم آن است که در تمامی این مراحل، خونسردی تان را حفظ کنید و انتقال این تجربه ها را در کارگاه با ملایمت و آرامش انجام دهید.

طراح ابزار: دن بوتری

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
برای دیدن متن انگلیسی‌ این تمرین اینجا کلیک کنید

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *