ادامه تمرین فیزیکی «یک گام به جلو، یک گام به عقب

شاخصه هایی که باید در کارگاه به آنها اشاره کرد

(این شاخصه ها بر اساس ویژگی های شرکت کنندگان کارگاه تغییر می کند. توجه داشته باشید که بین هردو جمله مکث کنید)

 

اگر شهروند آمریکا هستید، یک گام به جلو بردارید.

 

اگر خانواده ای که در آن بزرگ شده اید از طبقه کارگر بوده، یک گام به عقب بردارید.

 

اگر فارغ التحصیل دانشگاه هستید، یک گام به جلو بردارید.

 

اگر زن هستید، یک گام به عقب بردارید.

 

اگر آمریکایی اروپایی تبار هستید، یک گام به جلو بردارید.

 

اگر نان آور خانواده تان زمانی از دوران بچگی تان را بیکار بوده، یک گام به عقب بردارید.

 

اگر در دوران بچگی به اردوی تابستانی مسافرتی رفته اید، یک گام به جلو بردارید.

 

اگر زیر بیست و یک یا بالای شصت سال دارید، یک گام به عقب بردارید.

 

اگر بدنتان سالم است و معلولیتی ندارید، یک گام به جلو بردارید.

 

اگر همجنسگرا هستید یا گاهی تصور می شود که همجنسگرایید، یک گام به عقب بردارید.

 

اگر به خارج از آمریکا سفر کرده اید، یک گام به جلو بردارید.

 

اگر یهودی هستید، یک گام به عقب بردارید.

 

اگر در دانشگاه معتبری درس خوانده اید، یک گام به جلو بردارید.

 

اگر شما یا عضوی از اعضای خانواده تان تحت حمایت بهزیستی یا نهاد دولتی دیگری بوده اند، یک گام به عقب بردارید.

 

نوع ابزار: تنوع فرهنگی و ضدیت با سرکوب

خلاصه:

سه ابزار مربوط به شیوه های تسریع تعامل میان اعضای کارگاه به آنها امکان می دهد تا با واقعیت وجودی و جایگاه اجتماعی خود آشناتر شوند و نه تنها آموزش های اجتماعی، بلکه آموزش های عاطفی بیشتری نیز بگیرند و نسبت به موقعیت خود آگاهی بیشتری بیابند و این آگاهی را عمیقتر کنند. آنها با کاربرد این سه ابزار خواهند توانست با دیگرانی که در شرایط مشابه یا متفاوت با خودشان هستند، رفتار درست تر، شفافتر، و منطقی تری داشته باشند و خود نیز اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *