تمرین با پاکت

این تمرین بنا به اقتضای جو کارگاه می تواند با هدف ارائه اطلاعاتی از ثروت و دارایی به اعضای کارگاه با آنها انجام شود و در واقع به نوعی به عنوان کلاس اقتصاد برایشان عمل کند.

اهداف تمرین:

آگاه کردن اعضای کارگاه از جایگاه دقیق و واقعی اقتصادی شان در اجتماع

زمان لازم برای انجام تمرین:

ده دقیقه. خود تمرین و بازی بیش از ده دقیقه طول نمی کشد اما توضیحات قبل و بعد از آن ممکن است مجموعا تا یک ساعت طول بکشد.

شیوه انجام تمرین:

تعدادی پاکت کاغذی بردارید و با رنگ های مختلف روی آنها علامت بگذارید. علامت های رنگی روی پاکت ها کار تمایز و تشخیص آنها از یکدیگر را راحت تر می کند. در هر رنگی از پاکتها، یک یا چند خوراکی بگذارید. یک پاکت را خالی نگهدارید و یک پاکت را بیش از همه پاکتهای دیگر پر کنید.

بعد، پاکت ها را میان اعضای کارگاه تقسیم کنید و از آنها بخواهید که داخل پاکت ها را نگاه نکنند. مطمئن شوید که به تعدادی از آنها پاکتهایی رسیده که مقدار خوراکی بیشتری در آنهاست و به تعدادی دیگر پاکتهایی با خوراکی کمتر رسیده. توجه داشته باشید که پاکت خالی و پاکت پرتر از همه را به کدام یک از اعضا می دهید. این تجربه ای برای آن است که اعضای کارگاه متوجه وضع مالی و شرایط دارایی خود در اجتماع کوچکی که در آن هستند، باشند و جدا از درک وضع اقتصادی، این امکان را به شما می دهد که دریابید کدام یک از آنها که داراترند، ممکن است خوراکی شان را با آنها که خوراکی کمتری دارند، قسمت کنند. همچنین درک خواهید کرد که آیا کسی که پاکت خوراکی اش از همه پرتر است، بخشی از خوراکی اش را با کسی که پاکتش خالی است، قسمت خواهد کرد یا نه.

پس از انجام این تمرین، می توانید پرسش هایی را با اعضای کارگاه مطرح کنید. مثلا بپرسید که جدا ماندن از جمع از نظر اقتصادی چه حسی به آنها داده یا تقسیم کردن خوراکی شان با کسی که کمتر از آنها خوراکی دارد، برایشان چه نتیجه ای داشته، و از آنها که کمک گرفته اند و خوراکی به آنها اعانه شده، سوال کنید که چه احساسی از پذیرفتن این کمک به آنها دست داده است. همچنین بپرسید که این تجربه را تا چه حد نزدیک به تجربه زندگی شان یافته اند و تا چه اندازه تصور می کنند احساسات مشابه حس انجام این تمرین را در زندگی عملی و واقعی روزمره تجربه کرده اند.

طراح ابزار: کارن رید در وینیپیگ، کانادا، ۱۹۹۹

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
برای دیدن متن انگلیسی‌ این تمرین اینجا کلیک کنید

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *