قدم برداشتن با پاشنه

این تمرین، یک چالش گروهی ساده است. از اعضای کارگاه بخواهید که در یک خط صاف با هم حرکت کنند و در حالی راه بروند که پاشنه هایشان به هم چسبیده باشند. این، تمرین مناسبی است برای تقویت ویژگی های هدایت و رهبری، تصمیم گیری، و مبارزه با تنش در گروه.

اهداف تمرین

تقویت مهارتهای کار گروهی، تصمیم گیری، و برقراری ارتباط

زمان لازم برای اجرای تمرین

چهل و پنج تا هفتاد و پنج دقیقه

شیوه انجام تمرین
ما این تمرین را در کارگاه های گوناگون در کشورهای مختلف به کار گرفته ایم و نتیجه خوبی از به کارگیری چالش های آن گرفته ایم. این کارگاه ها در کشورهای آمریکا، سیرالئون، کانادا، و تایلند برگزار شده اند و تعداد شرکت کنندگان در این کارگاه ها نیز بین شش تا هفتاد نفر بوده اند. اما بهترین نتیجه را در کارگاه هایی می توان گرفت که شمار شرکت کنندگان در آن بین پانزده تا بیست و پنج نفر باشد.

مهم آن است که شرکت کنندگان در این تمرین پشت سر یکدیگر در یک خط راه بروند، به شکلی که در دایره نباشند، بلکه در تمامی اوقات خط صافی را بسازند. یعنی به صف باشند. مهمترین بخش این تمرین آن است که پاشنه اعضای کارگاه باید با هم تماس داشته باشد. این خود شرکت کنندگان هستند که باید به این نتیجه برسند که چگونه می توانند حرکت کنند و چقدر به هم نزدیک یا از هم دور شوند تا بتوانند با تماس پاشنه هایشان حرکت کنند. بعد از انجام تمرین، پرسش های مختلف و متعددی را می توانید با آنها مطرح کنید: چه راه هایی را برای ادامه تماس پاشنه هایتان پیدا کردید؟ انجام و ادامه این کار تا چه حد سخت و چالش آمیز بود؟ و…
برایشان توضیح دهید که اگر لحظه ای تماس پاشنه پایشان با بغل دستی قطع شود، باید از صف خارج شوند و از ابتدا شروع کنند.
این تمرین از نوع تمرین هایی است که با «ماجراجویی» انجام می شود. یعنی با تکیه بر فعالیتی فیزیکی که چالشی ماجراجویانه را به همراه دارد و شرکت کنندگان در آن از آنجا که نمی توانند راهبردی گروهی را برای ماندن در صف در کنار یکدیگر به بحث بگذارند، خودشان به تنهایی باید به نتیجه ای برسند تا مشکلی برایشان پیش نیاید. اما پس از انجام تمرین، می توان از آنها پرسید که راهبردی که تک تکشان به آن رسیده اند تا در یک خط صاف بمانند و از بغل دستی شان جدا نشوند، چه بوده است. آنگاه می توان وجوه اشتراک را میان راهبردها و راه حلهایی پیدا کرد که شرکت کنندگان جداگانه به آنها رسیده اند و بررسی کرد که چطور می توان این راهبردها را به شکل جمعی به کار گرفت.

نویسنده شرح تمرین: دانیل هانت

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
برای دیدن متن انگلیسی‌ این تمرین اینجا کلیک کنید

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *