انجام وظیفه و استمرار در انجام آن

این ابزار ساده ای است که به گروه های گوناگون کمک می کند تا راه های نزدیکتر شدن و مشارکت و همکاری گروهی را بیاموزند و تقویت کنند. این ابزار بر مبنای تئوری فمینیستی «انجام وظیفه و استمرار انجام آن» استوار است.

اهداف تمرین

افزایش آگاهی نسبت به ایجاد دو گروه برای هدایت شرکت کنندگان در کارگاه و تلاش برای کمک کردن به تقویت مهارتهای هدایت و رهبری در آنها.

زمان انجام تمرین

چهل و پنج دقیقه

شیوه انجام تمرین
این ابزاری ساده و سریع است برای درک توانایی و قابلیت رهبری در همه اعضای شرکت کننده در کارگاه. این ابزار برای تقویت مهارت هدایت و رهبری در محیط کارگاه بسیار موثر است. برای انجام این تمرین، توجه به نظرات و انتقادات دیگر اعضای شرکت کننده در کارگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گام هایی که باید در راستای انجام این تمرین بردارید این است:
گام اول: نوشتن فهرست. از اعضای کارگاه بخواهید فهرستی از ویژگی هایی را بنویسند که به عقیده آنها سبب ترویج و موفقیت کار گروهی می شود. اما به شرکت کنندگان نگویید که دو فهرست درست می کنید، (یکی فهرست آنها و یکی فهرست شما).
گام دوم: فهرستی را از ویژگی هایی که شرکت کنندگان در کارگاه نوشته اند، ویرایش کنید و برای هر بخش آن عنوانی تعیین کنید.
بعد از آن که شرکت کنندگان فهرست خود را با شما مرور کردند، تاکید کنید که فارغ از محتوای این فهرستها، همه آنها حاوی نکات مهمی هستد و قابل توجهند. دو مهارت اصلی که در انجام این تمرین تقویت می شود، یکی تعیین مشی اصلی گروه و وظایف اعضای کارگاه است، و دوم استمرار و مداومت در انجام این دست وظایف.
گام سوم: در این مورد صحبت کنید که شرکت کنندگان، هر یک چه توانایی ها و مهارت هایی در رهبری و هدایت دیگر اعضای گروه دارند و چگونه می توانند از این مهارت ها در عمل و برای هدایت همراهانشان استفاده کنند. و نباید نگران کمبودهای خود باشند.
گام چهارم: مداومت و پی گیری در به کارگیری قابلیت های هدایت و رهبری. مهم آن است که به اعضای کارگاه تفهیم شود که جدا از جزئیات توانایی ها و نوع قابلیتشان در هدایت هم گروه هایشان، ادامه این کار و مداومت در دنبال کردن اهدافی که برای کار گروه تعیین شده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در واقع مهمترین بخش کار را شامل می شود که انجام درست آن، به موفقیت کارگاه می انجامد.

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
برای دیدن متن انگلیسی‌ این تمرین اینجا کلیک کنید

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *