انواع گروه ها

این ابزار صریح و ساده ای برای شرکت کنندگان در کارگاه است تا بتوانند از راه شناسایی خود در میان چهار رده تعیین شده، گروهی را تعیین کنند که به آن تعلق دارند.
اهداف تمرین
یک: دادن فرصت فکر کردن به خود و در مورد رفتار و نوع شخصیت به شرکت کنندگان
دو: کمک کردن به شرکت کنندگان برای آن که ازیکدیگر درک متقابل عمیقتری داشته باشند
سه: ارائه فرصتی دیگر برای شناختن و همکاری با یکدیگر
شیوه انجام تمرین
این تمرین در آمریکا با تکیه بر پیشینه و تبار افراد انجام شده و بر مبنای آن که اهل شرق، جنوب، شمال، یا غرب آمریکا بوده اند، نوع ویژگی هایشان و در نتیجه خصوصیاتی چون درک و دریافت آنها از واقعیات متفاوت است. مواردی از این تفاوت ها که در گروه های مختلف متفاوت است یا در برخی گروه ها وجود دارد و در برخی نه.
ایده پذیر بودن ذهن، تمرکز و هدفمندی، و آینده نگری
علاقه به امتحان کردن و تجربه کردن
عدم تمرکز کافی و منحرف شدن توجه
مشتاق بودن و هیجان اولیه که بعد به سرعت از بین می رود و فرد را خالی از انرژی می کند
استفاده از روابط با دیگران برای انجام و اتمام کارها
اهمیت به ارزش ها و در نظر گرفتن تمام جوانب زندگی شخصی و حرفه ای
اعتماد به همگروهان
شفاف بودن و صراحت
ملامت خود و پذیرش همه خطاها در گروه
حامی و قوی بودن
نمی تواند به خواسته های دیگران «نه» بگوید
روابط انسانی را پیش از کارها و وظایف حرفه ای قرار می دهد
اختلاف با دیگران برایش مشکل ساز و نگران کننده است
عملگرا بودن در صورت بروز مشکلات احتمالی
تحلیلگر و منطقی بودن
سرد و با فاصله به نظر رسیدن
مصمم و فعال بودن
پذیرفتن چالش قرار گرفتن در شرایط سخت
موضع تدافعی گرفتن در مواجهه با مخالفت
بی حوصله بودن و شتابزدگی در تصمیم گیری
مستبد بودن، قدرت طلبی

برای اعضای کارگاه توضیح دهید که این تمرین با هدف دریافتن تفاوت های فردی میان آنها انجام می شود. از آنها سوال هایی بکنید که بر وجوه گوناگون—و گاه پنهان—شخصیت آنها تاکید دارد و قصدش آن است که با صداقت ابعاد گوناگون شخصیت آنها را بررسی و مقایسه کند و تلاش کند در میان و با وجود تفاوت های موجود، روحیه کار گروهی را در آنها تقویت کند.
از چهار گروه شمال، جنوب، غرب و شرق سوالاتی بکنید که منجر به روشن شدن وجوه اشتراک و تفاوت آنها با هم شود و روشن کند که در صورت همکاری، چگونه با تفاوت های هم می توانند کنار بیایند.
از شرکت کنندگان کارگاه بخواهید که بر اساس گزارش همفکری و همکاری گروهی، بکوشند با آنها که اختلاف عقیده و سلیقه دارند، همکار شوند تا ببینند که چگونه می توانند کار گروهی را علیرغم این دست تفاوتها عملی کنند.

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
برای دیدن متن انگلیسی‌ این تمرین اینجا کلیک کنید

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *