پازل های مربع

این ابزاری است که در دسته ابزار ماجراجویی قرار می گیرد و چالشی گروهی است که مسائل مربوط به هدایت و رهبری را مورد نظر قرار می دهد و در مورد شیوه های گوناگون تصمیم گیری بحث می کند و در مورد روش های مختلفی که با استفاده از آنها می توان به نحو موثری ارتباط بین گروهی برقرار کرد.

نوع ابزار: تقویت مشارکت گروهی

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *