استفاده از عادات افراد: گام به درون، گام به برون

این شیوه ای از آمیختن جنبش و سکون برای ورود به فضای امن افراد است: گام نهادن به درون، خارج شدن از فضای امن. این ابزار می تواند به عنوان وسیله ای مناسب برای عینیت بخشیدن به خروج اعضای کارگاه از حیطه ای به کار برود که به طور معمول به آن عادت دارند و در آن راحت هستند، و علاوه بر آن، از این ابزار می توان به عنوان وسیله ای برای صحبت کردن درباره همین عادت ها و راحتی های فضاها و حیطه های آشنا صحبت کرد و همزمان زمینه ای برای آن فراهم کرد که آدمها از این مباحث و فضاهای راحت و امن خارج شوند تا به تبادل تجارب و افکارشان بپردازند.

اهداف این تمرین

یک: شناسایی و حمایت از طیف عواطف
دو: کمک به شرکت کنندگان برای درونی کردن مفهوم حیطه های
سه: کمک به تقویت مهارتهای شرکت کنندگان از راه شناخت بهتر خودشان

زمان لازم برای انجام این تمرین

سی تا چهل و پنج دقیقه

شیوه انجام تمرین
نکته ای درمورد محیط های متعارف و آشنا قابل توجه است. ما از این مفهوم استفاده می کنیم تا اشاره ای به آن بکنیم که می کوشیم آدم ها را از محیط های متعارف و آشنایشان خارج کنیم تا بتوانند با هم بهتر ارتباط برقرار کنند و تعامل کنند. از این رو می کوشیم تا زمینه مناسبی را برای آن فراهم آوریم تا محیط هایی که شرکت کنندگان کارگاه در آن قرار می گیرند، محیط های آشنای معمول و همیشگی شان نباشند تا امکان این ارتباط و تعامل بیشتر شود.

برای آموزش و به کارگیری روشهای گوناگون آموزشی، مهم است که از مفهوم فضاهای امن و محیط های متعارف بیشتر استفاده کنیم. در هنگام تعامل هم گروه های کارگاه با یکدیگر، می توان از همین موضوع محیط های متعارف هم استفاده کرد و با اشاره به آن و بحث و تبادل نظر در مورد آن، ارتباط هم گروهان را با یکدیگر بیشتر کرد.

آماده کردن فضا برای انجام تمرین

روی زمین با استفاده از چسب ضخیم یا طناب، دایره ای ایجاد کنید که به گونه ای باشد که برای همه شرکت کنندگان در کارگاه جای کافی باشد و همه با راحتی بتوانند در دایره جای بگیرند و کمی هم جا برای شرکت کنندگان دیگر در خارج از دایره بماند.
انجام تمرین
طی این تمرین تلاش کنید بازی گوشانه و شوخ طبعانه به گروه انرژی بدهید و مانع از آن شوید که شرکت کنندگان هنگام اجرای تمرین از هم فاصله بگیرند.
از همه بخواهید داخل دایره بایستند و بعد برایشان توضیح دهید که این دایره در واقع نمادی از فضای آشنایی است که به آن عادت دارند. از آنها که با یکدیگر توافق نظر دارند بخواهید کنار یکدیگر بایستند. در این حال به اعضای کارگاه تذکر بدهید که چطور ممکن است فضاهای راحت یا آشنای افراد مختلف با هم فرق داشته باشد و ممکن است فضای آشنا و امن یک نفر هم در شرایط مختلف متفاوت باشد.
بازهم در مورد ویژگی های دایره و نمادهای آن برایشان توضیح دهید و موقع خروج افراد از دایره هم توجه کنید که چند نفر ممکن است به آنها که از دایره خارج شده اند بپیوندند و این، نشانه میزان همفکری یا تفاوت نظر میان شرکت کنندگان در کارگاه است. در این شرایط ، گاه زمان مناسبی برای آن فراهم می آید که گرداننده جلسه وارد جمع شود و نقش خود را به نحوی موثرتر و با نزدیکی بیشتر با اعضای کارگاه ایفا کند. در عین حال گرداننده کارگاه باید احساسات و افکار شخصی اعضای کارگاه را نیز با آنها به گونه ای در میان گذاشت که متوجه تفاوت میان فضای امنی که به آن عادت دارند و با آن آشنا هستند بشوند و تفاوت آن را با فضاهای دیگر دریابند.
مبدع ابزار:

دانیل هانتر

نوع ابزار:
تسهیل آموزش دهی بهتر

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *