تمرین لیوان آب

این تمرین توسط معلمی در تایلند استفاده می شود که با کارگرانی که در امور توسعه روستاها فعالند همکاری می کند و به آنها آموزش می دهد و همچنین با رهبران و هدایتگران زن و با روحانیون و خواهران روحانی کار می کند و با شماری از نهادهای غیردولتی غیرانتفاعی نیز همکاری می کند. نام این معلم خانم اویپورن خوانکیاو است و به این نتیجه رسیده که استفاده از تمرین و کارهای تجربی برای آموزش برای شرکت کنندگان در کارگاه هایی از این دست ساده تر است و به آنها آموزش بیشتری می دهد تا تمرین های سنتی و عادی کلاس که به شیوه های کتبی و شفاهی در کلاس ها به کار می رود.

اهداف تمرین
یک: کمک به شرکت کنندگان برای درک و دریافت تفاوت میان آموزشی که معلم در مرکز فرایند آن باشد با آموزشی که دانش آموز یا شرکت کننده کارگاه را در مرکزیت قرار دهد.
دو: ایجاد ارتباط میان مدل ها و ارزش های آموزشی و اعمال این دست ارزشها که حس مشارکت اجتماعی و حس دموکراسی در میان آنهاست.

مواد لازم برای انجام تمرین

لیوان خالی به تعداد تمام شرکت کنندگان و یک پارچ بزرگ آب، یک وایت برد و تعدادی ماژیک

شیوه انجام تمرین

برای اعضای کارگاه توضیح دهید که این فعالیت راهی برای یافتن اعمال شیوه های گوناگون آموزشی است. لیوان های آب را میان اعضای کارگاه توزیع کنید و به آنها بگویید که این فعالیت برای آگاهی یافتن از درونیاتشان اهمیت بسیاری دارد و مفید است.

در تمام لیوان ها آب بریزید و هنگام انجام این کار به آنها بگویید که چقدر از بابت این که معلم آنها هستید خوشحالید و از این که این فرصت و امکان را یافته اید تا در لیوان های آنها آب بریزید چقدر خوشحالید. پس از این که کار پر کردن لیوان های آب تمام شد، در صندلی تان بنشینید و با نگاهی خنثی به اعضای کارگاه نگاه کنید. به آنها بگویید که می خواهید تمرین متفاوتی با آنها انجام دهید و از آنها بخواهید که از جا بلند شوند و آب لیوان هایشان را با هم قسمت کنند. از آنها بپرسید که موقع قسمت کردن آب لیوانهایشان، چه حسی را تجربه کرده اند و چه واکنشی را از هم کلاسانشان دیده اند. اگر حس کردید که مسیر تمرین تغییر کرده یا به شکل چندان مثبتی ادامه نمی یابد، از اعضای کارگاه بخواهید که تمرین را متوقف کنند و به سر جایشان بازگردند.

مرور و توضیح
اول از اعضای کارگاه درباره احساساتشان بپرسید. از دیگران بخواهید که تجربه های مشترک با کسانی را که تجربه شان را بیان می کنند، با کارگاه قسمت کنند و این که احساسشان موقع پر شدن لیوان های آب چه بوده و سوالاتی از این قبیل.
بپرسید که به نظر اعضای کارگاه آب لیوان چه معنای نمادینی می دهد و آیا به نظرشان می شود بر آب به عنوان وبه نشانه آگاهی تاکید کرد یا نه.
از آنها بپرسید که به نظرشان این تجربه را چگونه می توان با تجربه زندگی واقعی یا روزمره تلفیق یا مقایسه کرد؟
از آنها سوال کنید که آیا پر کردن لیوان آب توسط گرداننده جلسه نمادینتر بوده و بیشتر حس اجتماع و مشارکت را به عنوان یک ارزش اجتماعی نشان می داده یا انجام شدن این کار توسط اعضای کارگاه؟
بر مبنای فرهنگی که در کارگاه حاکم است، شاید بخواهید این پرسش را هم مطرح کنید که چطور است که اغلب مردم در اجتماع به ارزش مشارکت اجتماعی باور دارند و اهمیت می دهند اما مدل ها و الگوهای آموزشی در مدارس آنقدرها به آن بها نمی دهند. همچنین بپرسید که به زعم آنها کدام الگو دموکراسی را به شیوه بهتری حمایت و تبلیغ می کند.

نوع ابزار:
تسهیل آموزش دهی بهتر

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *