به حد اکثر و به حداقل رساندن یادگیری

 این یکی از ابزار و روشهای آموزشی محبوب است و راهی قدرتمند است برای آن که حس پذیرش مسئولیت در شرکت کنندگان تقویت شود و در این حال بتوانند با به کارگیری راهبردهایی که با خصوصیات شخصی شان قرابت و همخوانی دارد میزان یادگیری شان را به حداکثر ممکن برسانند. با توجه به تعلیماتی که همواره بر آن تاکید دارد که نباید اعتبار یا تاییدی بابت آموخته هایمان دریافت کنیم، این ابزاری مناسب است برای یادآوری آن که باید این اعتبار را از آن خود کنیم.

 

اهداف تمرین

 

یک: مشغول کردن شرکت کنندگان در کارگاه به فرایندی که آنها را به آموزش دیدگانی مسئول تبدیل می کند.

دو: شناسایی راهبردهایی برای حداکثر کردن میزان یادگیری و مرور موانع احتمالی بر سر راه

سه: ترغیب اندیشیدن به خود.

 

زمان لازم برای انجام تمرین

 

چهل و پنج تا شصت دقیقه

 

شیوه انجام تمرین

 

 

 

به حداکثر/ به حداقل رساندن آموزش ابزاری است برای آن که گرداننده جلسه بتواند با استفاده از مثال هایی از شرکت کنندگان سوال کند که تجربه شان از حداقل و حداکثر یادگیری چیست. این سوال می تواند در موارد متنوع و متعددی به کار آید مثلا برای استفاده از یک برنامه تازه کامپیوتری یا شرکت در کلاسی برای یادگیری مهارتی تازه. توجه داشته باشید که شما از اعضای کارگاه نباید بپرسید که مربی کارگاه چطور می تواند موثرتر عمل کند یا محیط کارگاه چگونه ممکن است بهتر بتواند از شرکت کنندگانش حمایت کند. مهم خوب یا بد بودن معلم یا محیط کارگاه نیست، مهم قدرت دادن بیشتر به شرکت کنندگان است و این که درک کنند ارزش واقعی یادگیری چیست و چگونه این ارزش را می توان حداکثر کرد.

سعی کنید از اعضای کارگاه بخواهید با توضیح و مثال از تجارب شخصی شان برای به حداکثر رساندن میزان یادگیری و تجارب یادگیری شان صحبت کنند و در این مورد خودتان هم درک روشن و صریحی باید در ذهن داشته باشید. قصد سوالی را که مطرح می کنید بیان کنید و توضیحتان را همراه با لبخند ارائه دهید. ایده های گوناگونی را مطرح کنید و مثال هایی در مورد آنها بزنید که بتوانید با استناد به آنها حداقل و حداکثر کردن یادگیری را به طور عینی آموزش دهید. از اعضای کارگاه علاوه بر پاسخ دادن به سوالاتتان و ارائه توضیح، بخواهید که مثال هایی هم از تجربه های خودشان بزنند و از آنها بخواهید بگویند که اگر حواسشان حین یادگیری یا در کلاس پرت شود، راه جمع کردن حواستان را چه می بینند و چه تمرین هایی در این راستا به کمکشان می آید. از شرکت کنندگان بخواهید این توضیحات و مثال ها را با کلاس در میان بگذارند اما نیازی به آن نیست که آنها را یادداشت کنند. رایزنی و اجماع برای حل مشکل، ارائه مثال و پیشنهاد به عنوان راه حل در راستای رسیدن به روش ها و الگوهایی برای آموزش بهتر و مفیدتر و کارسازتر، از اهداف اصلی این ابزار است که در این تمرین متبلور می شود.

طراح تمرین:

جورج لیکی

 

نوع ابزار:

تسهیل آموزش دهی بهتر

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *