فرایند چشمان بسته

این تمرین جایگزینی برای توضیح دادن است به ویژه وقتی هدفتان این است که اطلاعاتی مهم به اعضای کارگاه برسد. این تمرین مبتنی بر آن است که اعضای کارگاه روش مناسبی را برای انتقال تجارب موفقشان بیابند و بر کار انفرادی و گروهی تکیه دارد. کار گروهی از گروه های کوچک آغاز می شود و به گروه های بزرگ منتهی می شود. موارد و مباحث مختلفی چون تشکیل گروه، انجام اجتماع، فعالیت های جمعی، حل چالش و غیره در میان تمرین هایی است که از این طریق می توان به انجام آنها و تقویت روحیه همکاری گروهی در این راستا اقدام کرد.

مفروضات این تمرین:

یک: یادگیری از تجربه های خودمان برایمان  ارزنده و مفید است.

دو: اغلب افراد می توانند از زندگی گذشته و تجربه هایشان آموخته هایی مثبت مطرح کنند و آنها را به کار گیرند.

سه: یادگیری از راه انتقال تجربه و قسمت کردنش با دیگران تقویت می شود.

چهار: یادگیری از راه قرار گرفتن در قالبی وسیع تر تقویت می شود.

روند انجام تمرین

 

یک: فرایند انجام تمرین با چشمان بسته 

 

الف: توضیح دهید که چند نفر از شما…(یک پرسش تشخیصی مطرح کنید.)

ب: گروه هایی را برای به اشتراک گذاشتن تشکیل دهید (در هر گروه سه یا چهار و شاید گاه پنج نفر باید باشند.)

ج: از اعضای گروه ها بخواهید تصمیم بگیرند که چه کسی اول تجربه اش را با دیگران تقسیم می کند و چه کسی می خواهد دوم، سوم، … باشد.

د: رها کردن خود و تلاش برای آرام گرفتن و رها کردن تنش بدن همراه با تنفس عمیق.

ه: دعوت برای به یاد آوردن خاطره ای در زمینه ای بخصوص برای تبلور محتوای تمرین.

و: عینی کردن به یاد آوردن تجربه از راه تداعی با دیدن، شنیدن، حرکات بدن، حس، لمس.

ز: جمله اصلی: کدام ویژگی های شخصیتی تان این تجربه را در ذهنتان نگاه داشته؟ و کدام خصوصیات فردی تان سبب شده که این تجربه در نظرتان ماندگار باشد؟

 

دو: به اشتراک گذاردن تجارب در گروه های کوچک (دو یا سه نفره)

 

اشتراک و تبادل تجارب را در گروه های کوچک (مثلا دو یا سه نفره) به اشتراک بگذارید و تلاش کنید این تجارب و تبادل آنها را تسری دهید و آنها را آماده به اشتراک گذاردن در گروه های بزرگتر کنید.

 

سه: به اشتراک گذاردن تجارب در میان تمام اعضای کارگاه

 

این، بخش برداشت از مراحل گذشته یادگیری است. مهم است که به اعضای کارگاه گوشزد کنید که رسیدن به توافق اینجا در اولویت نیست و آنچه مهم است، تعامل و تبادل تجارب و به اشتراک گذاشتن یافته ها و افکار است.

توجه داشته باشید که این، فرصت خوبی است برای آن که گرداننده جلسه چارچوبی روشن دور موضوع کارگاه قرار دهد تا بتواند با اطمینان خاطر بیشتر به ادامه تدریس مفاد و محتوای آن بپردازد. به کارگیری مثال یا تعریف کردن داستان می تواند در این راستا مفید باشد. توزیع کردن کتاب یا مقاله ای مناسب در مورد موضوع کارگاه و موضوع بحث هم در بسیاری موارد کارساز است. از اعضای کارگاه در پایان جلسه بخواهید به فهرست مطالبی که در طول زمان جلسه مطرح شده اند و مواردی که در این خصوص یادداشت شده، نگاهی بیاندازند و مرورشان کنند.

نوع ابزار:

تسهیل آموزش دهی بهتر

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *