سیستم دوستیابی برای آموزش

اگر کارگاه شما با هدف خارج کردن اعضای آن از محیط های متعارف و معمول آنها باشد و به این ترتیب در پی آن باشید که تجربه واقعی آموزش را به کارگاهتان انتقال دهید، اعضای کارگاه باید خطرپذیر(آماده ریسک) باشند. و برای گذشتن از خطر، باید همراهی با همکلاسانشان را تجربه کنند، همکلاسانی که به دوستانشان تبدیل می شوند و سیستم حمایتی شان را می سازند.

اهداف تمرین

 

  1. حمایت دوستانه از یادگیری همکلاسان سرعت یادگیری را افزایش می دهد.

 

  1. اغلب افراد با حمایت صریح و روشن آشنا و راحت نیستند، از این روست که در این کارگاه می آموزند چگونه به آن عادت کنند بدون آن که از آن خجالت بکشند.

 

  1. بسیاری از افراد برای آغاز یادگیری به چارچوب روشنی برای آموزش نیاز دارند و این روش و این تمرین، به ایجاد این چارچوب کمک می کند.

 

 

انتخاب تصادفی دوستان

 

اگر دلایل خاصی برای همگروه کردن افراد ندارید، اصراری بر همگروه کردنشان نداشته باشید و به آنها این اجازه و امکان را بدهید تا این کار را به طور تصادفی انجام دهند تا بعدا هم بتوانید از آنها بپرسید که تجربه شان با دوستی که یافته اند، چگونه بوده است.

انتخاب تصادفی را باید با در نظر داشتن یک مورد مهم انجام دهید: آشنایان و دوستان و همکلاسان سابق را در یک گروه قرار دهید تا به طور تصادفی به عنوان دوست یا همراه انتخاب نشوند (دوستان هر گروه را باید از گروه مقابل انتخاب کنید.) همه اعضای کارگاه را باید به دو گروه مساوی تقسیم کنید.

 

پرسش هایی که باید در آغاز کار از دوستان هم گروه بکنید

 

فرمولی برای پرسش های پیشنهادی در نظر بگیرید و براساس میزان اطلاعات، ادبیات و آگاهی شرکت کنندگان در کارگاه آنها را طرح و تنظیم کنید. با استفاده از این الگوها، شرکت کنندگان کارگاه می توانند با دوستانی که برای آنها انتخاب شده اند، ارتباط برقرار کنند. این نمونه ها را در نظر بگیرید:

 

 

برای شرکت کنندگانی که آگاهی کمتری دارند:

 

بعضی از آرزوهایم برای این کارگاه اینهاست:…

بعضی تردیدها یا ترس هایم در مورد شرکت در این کارگاه اینهاست:…

بعضی راه هایی که من به واسطه آنها ممکن است مشارکتم را در این کارگاه کم کنم، اینهاست:…

راه هایی که از طریق آنها می توانی حمایتم کنی اینهاست:…

 

 

برای شرکت کنندگان آگاه تر:

 

اگر به دوستی انتخابم کنی خوشحال خواهی شد، چون…

این یکی از راه هایی است که می توانم این کارگاه را حمایت کنم:…

این یکی از روش هایی است که ممکن است با آن نسبت به حمایت کارگاه مقاومت کنم:…

روشی که به هر حال مرا می توانی از آن راه حمایت کنی این است:…

 

گزارش و نتیجه گیری

سیستم مشارکت دونفره دوستانه در کارگاه عموما نیازی به گزارش نهایی ندارد. این تئوری ممکن است توسط راهنما یا گرداننده گروه تفهیم شود و برای اعضای کارگاه توضیح داده شود که توجه آنها به این جلب شود که با بودن در کنار یک همراه در طول برگزاری کارگاه و مرور مطالب، میزان دریافت و یادگیری موثر را می توان افزایش داد و به این ترتیب مانع انزوای فعالان هم شد.

 

نوع ابزار:

تسهیل آموزش دهی بهتر

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *