دو خط موازى

این، تمرینی است که طی آن گرداننده کارگاه اعضای آن را به گروه های دو نفره تقسیم می کند و در هر گروه به هر کدام از هم گروهان یک نقش اختصاص می دهد و بنا بر مهارت ها و توانایی هایشان، از آنها ایفای نقشی خاص را می خواهد. به شرکت کنندگان در کارگاه چند دقیقه ای برای تمرین فرصت داده می شود.

اهداف

ایجاد مهارت های تازه از راه امتحان کردن رفتارهای تازه ای چون درخواست کمک مالی از مردم

گذاشتن تجربه ای تازه در اختیار شرکت کنندگان، تجربه ای مثل مداخله غیرخشونت آمیز در شرایط تنش

زمان لازم برای انجام تمرین

 

پانزده تا شصت دقیقه (بسته به سناریو و زمان لازم برای نتیجه گیری)

 

شیوه انجام تمرین

اول شرکت کنندگان در دو خط موازی قرار می گیرند و رو به یکدیگر می ایستند. هر شرکت کننده باید یک شریک یا همراه داشته باشد که جلوی او بایستد. اگر کسی جا ماند و تعداد طوری بود که یک نفر تک می افتاد، از او بخواهید ناظر باشد.

دوم، برای شرکت کنندگان توضیح دهید که فرصتی برای تجربه کردن موضوع جاری خواهند داشت و بر مبنای سناریویی عمل می کنند که در اختیار دارند. اگر سناریو فیزیکی است، به آنها بگویید که نمی توانند همدیگر را کتک بزنند.

سوم، نقش های افراد را برای آنها که در یک صف هستند، توضیح دهید و بعد همین کار را برای صف دیگر بکنید ( می شود این صف ها را الف و ب نامگذاری کرد). به اعضا چند دقیقه ای فرصت دهید تا در نقششان فرو بروند، بعد شروع کنید!

اداره و اجرای تمرین خطوط موازی

ممکن است شرکت کنندگان دقیقه ای فرصت لازم داشته باشند تا حس بگیرند و کاملا در نقشی که باید، فرو بروند. این اجازه و زمان را به آنها بدهید. بر مبنای این که سناریو چه باشد، شیوه اجرای آن نیز ممکن است تفاوت کند. تلاش کنید که به سناریوهای غیرفیزیکی و فکری زمان بیشتری برای اجرا بدهید. اگر سناریو فیزیکی است زودتر آن بخش بخصوص از تمرین را متوقف کنید. زمان توقف کل تمرین، وقتی است که سناریوی خلاقی ارائه یا پیشنهاد نشود و روشن باشد که کسی مطلب تازه ای به فکرش نمی رسد که آن را در تمرین اجرا کند. این تمرین وقتی نتیجه مثبت و موفقی داشته که اهداف اصلی آن حاصل شده باشد مثل مداخله غیرخشونت آمیز برای رفع تنش، یا جمع کردن کمک مالی.

 

نتیجه گیری پس از انجام تمرین خطوط موازی

این بخش سه مرحله دارد: مرور احساسات، مرور رفتار، و توضیح و نتیجه گیری شیوه انجام تمرین.

می توانید با مرور الگوهای رفتاری و بررسی نمونه هایی عینی چون نیروی صلح غیرخشن، مقایسه ای میان رفتارها و ایفای نقش اعضای کارگاه با الگوهای واقعی جهان پیرامون بکنید و نتیجه بگیرید که شیوه تمرین و ایفای نقش آنها تا چه حد موثر بوده است.

به بررسی الگوهای فکری برای خلق شخصیت ها و نقش ها بپردازید و میزان واقعی بودن آنها و میزان احتمال به عمل درآوردنشان را بررسی کنید. نوع رفتار و چگونگی اجرای نقش اعضا را مطرح، مقایسه و بررسی کنید. پس از آن، از اعضا بپرسید که نظرشان در مورد شیوه عمل و ایفای نقش و همکاری هم گروهشان چیست و تا چه حد فکر می کنند که همکاری موثری با هم گروه خود داشته اند و از این همکاری چه برداشتی کرده اند، چه نتیجه ای گرفته اند، و چه تجربه ای کسب کرده اند. پس از آن، و پس از صحبت در مورد احساساتشان در ایفای نقش و همکاری، از شرکت کنندگان کارگاه بخواهید که سر جایشان بنشینند و سعی کنید بحث را به طور گروهی ادامه دهید و تحلیل را هم همراه بحث کنید و عمومیت بیشتری به آن بدهید، به طوری که همه اعضای کارگاه—و نه تنها گروه های دو نفره—در بحث و نتیجه گیری و تحلیل مشارکت داشته باشند.

این بخش، انتخابی است: اگر فرصت کافی داشتید، می توانید بار دیگر تمرین را تکرار کنید و این بار، جای دو هم گروه را عوض کنید و بعد دوباره تحلیل و نتیجه گیری کنید و نتیجه این دو بار انجام تمرین را با هم مقایسه کنید و از اعضای کارگاه بخواهید که در این مورد توضیح دهند که به عقیده آنها کدام نوع گروه بندی موثرتر بوده و کدام نقش بیشتر مناسب خودشان و کدام نقش مناسبتر برای همگروهشان بوده است.

 

نوع ابزار:

تسهیل آموزش دهی بهتر

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *