(استراتژی چیست؟ (تمرین پتو

با این تمرین حدود سی دقیقه ای می تواند به ابزارهای مناسب استراتژی یا استراتژی دست یابید و در عین حال تعریفی صریح تر و روشنتر نیز از استراتژی ارائه دهید. این راهی است برای آنکه تفاوت میان هدف، تاکتیک، و استراتژی روشن تر شود.

 

یک پتو روی زمین پهن کنید و از شرکت کنندگان در کارگاه بخواهید که روی آن بایستند بدون آن که پایشان روی پای هم قرار گیرد. بعد، پتو را برگردانید و از اعضای کارگاه بخواهید که بدون آنکه دست به دیوار بگیرند یا بیافتند، همزمان با زیرورو شدن یا برگردانده شدن پتو، روی پتو بمانند. این کار ساده است و برای اغلب افراد باید انجام پذیر باشد.

پس از آن، ازاعضای کارگاه بخواهید که درمورد تجربه شان صحبت کنند، هدف تمرین را از دید خودشان بگویند، و تفاوتی را روشن کنند که به عقیده آنها میان تاکتیک، تکنیک و هدف وجود دارد.

پرسش و پاسخ بیشتر به نتیجه گیری کمک خواهد کرد.

طراح ابزار: نادین بلاک

نوع ابزار:

استراتژیک

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *