صدا سنج

صدا سنج
این ابزار که در اغلب موارد برای شرکت کنندگان در کارگاه چالشی واقعی تلقی می شود، تقریبا همیشه موفق است. این ابزاری مناسب برای تقویت مهارت انعکاس صدا و همچنین تمرین مهارت قوی تر کردن اعتماد به نفس در شرایط تنش آلود است.
بهتر آن است که از دو گرداننده برای اداره کارگاه حین انجام این تمرین استفاده شود. زمان لازم برای انجام این تمرین بین یک و نیم تا دو ساعت است.
اعضای کارگاه را به دو گروه تقسیم کنید که هر یک در یک صف می ایستند.
این دو صف باید تقریبا مساوی باشند.
یک نفر برای صحبت کردن انتخاب می شود که به گونه ای باید حرف بزند که صدایش به همه اعضای کارگاه برسد.
صدا سنج به این شکل کار می کند که اگر صدای یک نفری که صحبت می کند، به همه کسانی که در دو صف ایستاده اند، برسد، دست های بیشتر بالا می رود که نشان از این است که درجه صدا بالاتر است. هر کسی صدای گوینده را می شنود باید دستش را بالا ببرد.
هدف تمرین آن است که گوینده حرفش را به پایان ببرد. بعد همه رو به چپ می ایستند و آماده انتخاب و آغاز کار سخنگویی دیگر می شوند.
از این روی دو نفر برای هدایت و اداره این تمرین نیاز است که یک نفر خود کارگاه را اداره می کند و نفر دوم، با کسی که گوینده بوده سخن می گوید و بعد از اتمام سخنانش، به او اعتماد به نفس می دهد و ضمن بیان نکات مثبت کار او و ترغیبش، با او پیرامون کاستی های صحبت کردنش هم حرف می زند.

مبدع ابزار: پیتر وودرو
تنظیم کنندگان: دانیل هانتر و جورج لیکی
نوع ابزار:
مداخله غیرخشونت آمیز شخص ثالث

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *