گالری تصاویر

این تمرین با هدف تقویت مهارتهای ذهنی و خلاق شرکت کنندگان انجام می شود و با ذهنیت این که چه نوع اجتماعی را می خواهند ایجاد کنند. این تمرین با هدف خروج از ابهام و کلی گویی و کلی اندیشی و کلی نگری ابداع شده تا با تصریح و تبیین خواسته ها و هدف های روشن افراد و برداشتی که از اجتماع مطلوبشان دارند، انجام شود و آنها را بهتر متوجه این خواسته ها و اهداف کند.

این تمرین در گروه های گوناگونی به کار گرفته شده و در همه این گروه ها نتیجه مطلوبی داشته است. از جمله این گروه هاست: آنارشیست های انگلیسی، شماری از دانش آموزان دبیرستانی آمریکایی، تعدادی زن همجنسگرای تایلندی و تعدادی از طرفداران و فعالان محیط زیست روسیه.
یک. برای انجام این تمرین به تعیین موضوعی مشخص نیاز دارید. ممکن است این موضوع به شکل اجتماع یا بخش خاصی که مورد نظر اعضاست، اختصاص و بر آن تمرکز داشته باشد. مثل آینده زندگی شخصی شان، آینده اجتماعشان، سبک و سیاق عملکرد مدارس در ده سال آینده و مواردی از این قبیل. در ابداع یا طرح سناریو نباید محدودیت پول یا قدرت را در نظر بگیرید.
دو. سوال هایی که باید مطرح شود می توانند در ابتدای کلاس طرح شوند تا اعضای کارگاه فرصت فکر کردن به آنها را داشته باشند و تدارک ببینند و خود را آماده پاسخ دادن به آنها کنند. سناریوهای فرضی را تشویق کنید و مواردی از قبیل نقش افراد و لایه های مختلف اجتماع و گروه های گوناگون را نیز در میان مواردی قرار دهید که مطرح می کنید.
سه. به مدت پانزده تا بیست دقیقه از اعضای کارگاه بخواهید که به طور انفرادی به موضوع های مطرح شده فکر کنند و این کار را با یادداشت برداشتن یا نقاشی کردن یا نمودار کشیدن همراه کنند.
چهار. سی تا چهل و پنج دقیقه بعد را از شرکت کنندگان بخواهید جمع شوند و همین فعالیت ها را در گروه های سه تا شش نفره انجام دهند.
پنج. پانزده تا بیست دقیقه بعد به آن اختصاص دارد که هر گروه کوچکی آرمانشهر خود را از روی نقاشی یا نوشته یا نمودارش روی دیوار می چسباند و اعضای کارگاه به آنها نگاه می کنند و در مورد آنها بحث و تبادل نظر می کنند.
شش. همه گروه ها گرد هم می آیند تا به بررسی مواردی که مطرح شده و به تبادل نظر درباره آنها بپردازند و در پی راه حل باشند و پرسش و پاسخ کنند و موارد تشابه یا اختلاف نظرشان را نیز مطرح کنند. در این مورد که در کدام موارد با هم مخالفند صحبت می کنند و این موارد مخالفت را بیشتر به بحث می گذارند.
نویسنده تمرین: جورج لیکی، برگرفته از کتاب «راهنمای منابعی برای یک انقلاب زنده» (که اکنون موجود نیست و از چاپ خارج شده است.)
نوع ابزار:
مداخله غیرخشونت آمیز شخص ثالث

این برنامه آموزشی از وبسایت “تمرین برای تغییر” ترجمه شده است.
http://trainingforchange.org/tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *