بازآفرینی مرگ فرخنده اشک را در چشمان مردم جاری کرد

به گزارش نیویورک تایمز این نمایش که روز دوشنبه رو به روى یک مسجد در مرکز کابل اجرا شد جزعیات دلخراش مرگ فرخنده را در بر نمى گرفت اما به طور کلى مرگ این دختر ٢٧ ساله افغانى را نشان مى داد. هدف از بازسازى مرگ فرخنده ترویج آگاهى میان مردم افغانستان و عدالت خواهى براى مرگ این دختر دانشجو بود.

خانم عالم بازیگرى که در این بازآفرنى نقش فرخنده را بر عهده داشت تمام فیلم ها و مستندهایى که در رابطه با مرگ فرخنده موجود بوده را تماشا کرده و میگوید “همواره با خود فکر میکردم که فرخنده چقدر شجاع و قوى بود. با وجود تمام حمله ها و دردى که تحمل میکرد قطره ای اشک نریخت”. در انتهاى نمایش بعد از آنکه فرخنده به طور نمادین سوزانده میشود بازیگر نقش فرخنده دو باره می ایستد و خاکستر ها را از شانه خود میتکاند تا نشان دهد فدخنده همواره در میان مردم افغانستان زنده است.

فرخنده در ظهر روز پنجشنبه ١٩ مارس ٢٠١۵ بیرون مسجد شاه دو شمشیر کابل توسط چندین مرد خشمگین و به جرم سوزاندن قرآن کشته شد. مشاهدات حاکى از آن است که پلیس نیز تلاش زیادى براى نجات فرخنده نکرد. چندى بعد از مرگ فرخنده مشخص شد که او قرآنى را نسوزانده بود و این شایعه از روى خصومت شخصى سرچشمه گرفته بوده. دادگاهى در افغانستان به تارگى چهار مرد را در ارتباط با پرونده قتل فرخنده به اعدام محکوم کرده است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *