نخستین پیروزی ها برای معترضان بی خشونت اوکراین: استعفای نخست وزیر

در پی دو ماه اعتراض های بی خشونت و استراتژیک مردم اوکراین نخست وزیر این کشور استغفا کرد
ناظران و کارشناسان مقاومت های بی خشونت معتقدند محکم ترین دلیل پیروزی معترضان اوکراینی این بود که مردم و احزاب مخالف دولت به رغم سرکوب خشونت آمیز دولت به استفاده از تاکتیک های بی خشونت و اعتراض های استراتژیک پایبند ماندند. اعتصاب های سراسری و یکدست، خلاقیت در تاکتیک های بی خشونت — همچون به سر گذاشتن آبکش زمانیکه دولت ممنوعیت کلاه های آهنی و پوشش دار را برای مردم در اعتراض ها ممنوع کرد — دعوت هموسنان معترض به بی خشونت نگه داشتن اعتراضات به رعم خشونت دولت در خیایبان ها و سرکوب مردم از جمله شناسه های استراتژیک و موفقیت آمیز مردم اوکراین محسوب می شوند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *