تظاهرات روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

هزاران نفر در سراسر جهان دوشنبه را به برگزاری تظاهرات هایی در سراسر جهان اختصاص دادند که روز جهانی حذف مصادیق خشونت علیه زنان را یادآور می شد.

از هند تا آمریکا، از کانادا تا نیوزلند از آفریقا تا شرق دور اما شاید از جالب ترین تظاهرات های این روز در سرزمینی  اتفاق افتاد که علی رغم تاریخی از مبارزات بی خشونت، چنین اخباری در آن نادر است. چند صد نفر از ساکنان بیت الحم با در دست داشتن پلاکاردهایی که به عربی خواستار پایان خشونت علیه زنان می شد در این تجمع شرکت کردند. اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان در این تظاهرات را زنان تشکیل می دادند. این تظاهرات در آرامش برگزار شد.

این در حالی است که فعالین زن در ایران، اجازه برگزاری چنین تجمع و تظاهراتی را دریافت نکردند. کنش های اعتاضی مربوط به حقوق زنان معمولا با واکنش سخت حکومتی در ایران مواجه می شود. گروهی از فعالین زن در زنان به سر می برند و گروهی به ناگزیر از کشور خارج شده اند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *