مفاهیم اساسی ستیاگراها: مکتب خشونت پرهیزی گاندی

١.    “سَت” – به طور ضمنی معنیهایی مانند ذهنیت باز، صداقت، و انصاف را نیز القا می‌کند: حقیقت.

الف) عقیده‌ها و باورهای هر فرد بخشی از حقیقت را نمایندگی می‌کنند.

ب) برای دستیابی به بخش بیشتری از حقیقت، باید از راه همکاری همدیگر را در حقیقتهای خود سهیم کنیم.

پ) این کار به تمایل شدید و عزم ما برای ارتباط‌گیری نیاز دارد، که به نوبهٔ خود مستلزم پرورش و بهسازی مهارتهای ارتباطی مورد نیاز است.

ت) التزام به دیدن هر چه بیشتر حقیقت به این معنی است که ما نمی‌توانیم خود یا دیگران را دسته بندی کنیم.

 

٢.    “آهیمسا” ـــ پرهیز از آسیب رساندن به دیگران.

الف) تعهد به ارتباط‌گیری و سهیم نمودن یکدیگر در بخشهای حقیقت ما را به رعایت آهیسما فرمان می‌دهد. خشونت کانالهای ارتباطی را مسدود می‌کند.

ب) اینکه مفهوم آهیسما در بیشتر مذهبهای بزرگ وجود دارد، ما را به این نتیجه می‌رساند که اگر چه بسیاری از مردم آن را رعایت نمی‌کنند، اما به آن به عنوان یک آرمان احترام می‌گذارند.

پ) آهیسما بیانگر این دغدغهٔ ماست که انسانیت ما و دیگران به ظهور رسیده و محترم شمرده شود.

ت) برای به کار بستن آهیسما، باید بیاموزیم که مخالفانمان را صادقانه دوست بداریم.

 

٣.     “تاپاسیا” ـــ آمادگی برای از خودگذشتگی.

الف) یک ستیاگراهی ( فرد پایبند به مکتب ستیاگراها) باید بار هر گونه فداکاری ناشی از مبارزه‌ای که آغاز کرده‌ است را خود بر دوش بگیرد، نه اینکه آن فداکاری یا رنج را بر مخالف خود تحمیل کند، چرا که اگر چنین کند، مخالف از او رویگردان می‌شود و دستیابی به آن بخش از حقیقت که نزد اوست ناممکن می‌شود.

ب) فرد ستیاگراهی همواره باید “راه گریز” آبرومندانه‌ای را برای مخالف خود باز بگذارد. هدف این است که چشم‌انداز گسترده‌تری از حقیقت و عدالت کشف شود. هدف این نیست که بر مخالف پیروز شویم.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *