چهار اصل در کنش مستقیم بی خشونت‌

چهار اصل اساسی

١) هدفهای خود را تعیین کنید: بی‌عدالتی و خشونت همه جا پیرامون ما هستند. یک پیکار یا اقدام منفرد نمی‌تواند آن را از بین ببرد. فرد باید با تمرکز بر یک مورد بی‌عدالتی خاص مبارزه‌اش را آغاز کند؛ باید بتواند هدف عینی خود را در عبارتهایی ساده و واضح بیان کند. اگر هدف عینی کوتاه مدت و هدف بلندمدت خود را به روشنی تعیین کرده باشید، کار تصمیم‌گیری و مذاکره در جریان مبارزه برایتان به مراتب آسانتر خواهد بود.

٢) درستکار باشید و خوب گوش کنید. بخشی از هدف شما این است که احترام مخالف را به خود جلب کنید. اگر در رفتار خود نشان دهید که برای حقیقت و عدالت نهایت اهمیت را قائل می‌شوید، مخالف نیز تشویق می‌شود که به شما احترام بگذارد. یک بخش حیاتی عمل مستقیم خشونت‌پرهیزانه درک این موضوع است که هیچکس در بارهٔ موضوعهای مورد مناقشه حقیقت کامل را نمی‌داند. برای نیل به تمامی حقیقت، با فکر باز گوش کردن به آنچه مخالف در بارهٔ پیکار شما می‌گوید بسیار مهم است. به همین شکل،‌ برای اطمینان یافتن از اینکه ستمی که با آن مبارزه می‌کنید با اپوزیسیون دیگری جایگزین نمی‌شود، بسیار مفید خواهد بود که به همرزمانی که در جبههٔ خودتان مبارزه می‌کنند نیز به دقت گوش کنید.

۳) دشمنانتان را دوست بدارید. فارغ از اینکه برخی از افراد تا چه میزان در سیستمهای خشونت آمیز و بیدادگر دست اندر کارند، هدف شما این است که آن سیستمها را در هم بشکنید، نه اینکه دیگران را برای کارهای اشتباهشان مجازات کنید. عدالت واقعی هنگامی برقرار می‌شود که مردم از ابقای سیستمهای ستمگر سر باز ‌زنند، نه هنگامی که کارگزاران آن سیستمها نابود شوند. خشونت‌پرهیزی به اراده‌ٔ استوار و آگاهی نیازمند است که بتواند به لحاظ فکری میان احترام به همهٔ مردم و بی‌احترامی به آنچه برخی از افراد در موقعیتی خاص انجام می‌دهند تمایز قائل شود.

۴) برای مخالفان خود راه فرار باقی بگذارید. با استفاده از خشونت‌پرهیزی، شما گونه‌ای از توانایی را به نمایش می‌گذارید که بر بیدادگری چیره می‌شود. در نزد مخالفتان، از خود-راست انگاری بپرهیزید ـــ  طوری رفتار نکنید که انگار تنها شما درستکار هستید. نقطه ضعفها، شرمساریها، و ترسهای آنها را بشناسید. در رویارویی بر سر موارد خاص، و همچنین در پیکار بزرگتر، راههایی برای مشارکت دادن آنها در دستیابی به راه حل پیدا کنید. به آنها گزینه‌هایی بدهید که از میانشان برگزینند، نه اینکه درخواستهای غیر قابل مذاکره مطرح کنید.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *