نقش های چهارگانه در جنبش های اجتماعی

 

شورشی

شهروند

 

نامؤثر

 • استبداد، ضد استبداد
 • ضد امریکایی،‌ ضد قدرت، ضد ساختار و قواعد سازمانی
 • خود را به عنوان ستیزگر رادیکال، صدایی تنها و حاشیه‌ای می‌شناسد
 • توسل به هر وسیلهٔ لازم: راهکاری خرابکارانه و خشونت‌آمیز نسبت به مردم و املاک
 • راهکارهای بدون پشتوانهٔ راهبردی
 • منزوی شده از پایگاه اجتماعی خاستگاه جنبش
 • رفتار قربانیان: خشمگین،‌ متعصب، تهاجمی، و ناتوان
 • تمامیت‌گرایی ایدئولوژیکی: دارندهٔ حقیقت مطلق، و برتری اخلاقی و سیاسی
 • جنجال بر انگیز، متکبر،‌ خود محور؛ خواستهای شخصی مقدم بر خواستهای جنبش
 • طنز شورشی منفی: شورشی منفی نقشی مشابه عامل محرک را بازی می‌کند.

مؤثر

 • اعتراض مثبت: به زیر پا گذاشتن ارزشهای

عام و مثبت انسانی “نه” می‌گوید.

 • عمل و برخورد مستقیم خشونت پرهیزانه؛

تظاهرات، راهپیمایی، ‌و رژه رفتن از جمله نافرمانی مدنی

 • هدف:‌ صاحبان قدرت و سازمانهایشان، مانند

دولت،‌ شرکتهای بزرگ

 • مسائل را در سطح جامعه مطرح می‌کند و در

دستور کار جامعه قرار می‌دهد.

 • کنشها بر مبنای راهبردها و راهکارهای تعیین

شده انجام می‌شوند.

 • توان‌یافته، پر هیجان، دلیر،‌ خطرپذیر،‌ مورد

توجه مردم

 • دارندهٔ حقیقت نسبی و غیر مطلق

نامؤثر

 • شهروند نابخرد: به “سیاستهای رسمی” ایمان

دارد، اما نمی‌داند که صاحبان قدرت و سازمانها با هزینه کردن از جیب اکثریت و به نام منفعت همگانی، تنها به نخبه‌های دارای منافع ویژه خدمت می‌کنند

یا

 • میهن پرست دو آتشه:‌ بی چون و چرا از صاحبان

قدرت و مملکت پیروی می‌کند.

مؤثر

 • ارزشها، اصول و نمادهای مثبت امریکایی را

ترویج می‌کند، ارزشهایی مانند دموکراسی، آزادی، عدالت، خشونت‌پرهیزی

 • شهروند عادی
 • ریشه دار در عمق جامعه
 • ترویج ‌کنندهٔ جامعهٔ کنشگر ِ شهروند-محور که

شهروندانش بدون چشمداشت نفع شخصی و برای منفعت جامعه کوشش می‌کنند.

 • شهروند کنشگر منبع قدرت سیاسی مشروع است.
 • بر پایهٔ مفهوم “جانبداری تأییدی” اقدام می‌کند.
 • سرمشقها: مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندلا
     
 

عامل تغییر اجتماعی

   

اصلاح طلب

 

نامؤثر

 • بیش از حد آرمانی:‌ دیدگاههایی بر پایهٔ

جایگزینهای کمال‌گرایانه را بدون توجه به عملی بودن کنش سیاسی و اجتماعی تبلیغ می‌کند.

 • تنها به ترویج اصلاحات جزئی می‌پردازد.
 • رهبری جنبش و سازمانهای آن بر پایهٔ

پدرسالاری و کنترل شکل می‌گیرند، نه بر پایهٔ دموکراسی مشارکتی.

 • دید محدود: مبارزه را تنها به یک مسئله

محدود می‌کند.

 • مسائل شخصی و نیازهای کوشندگان را

نادیده می‌گیرد. بیگانه با تغییر اجتماعی و سیاسی و تغییر در سرمشق اجتماعی است

مؤثر

 • با ایجاد دموکراسی مشارکتی برای منفعت همگانی،‌

نیروی مردمی و شهروندان فعال را سازماندهی می‌کند.

 • اکثریت شهروندان و تمامی جامعه را آموزش

می‌دهد و در موضوع درگیر می‌کند.

 • سازمانهای موجود مردمی، شبکه‌های ارتباطی،‌

اتحادیه‌ها، و کوشندگان را در موضوع مشارکت می‌دهد.

 • راهبردها و راهکارهایی را برای مبارزهٔ بلند مدت

جنبش اجتماعی و مرحلهٔ شش تدارک می‌بیند.

 • کوشندگی دراز مدت از سوی مردم عادی و

سازمانهای مردمی را ایجاد و حمایت می‌کند.

 • مسئله را در دستور کار سیاسی جامعه قرار

می‌دهد.

 • با راهبردهای جدید صاحبان قدرت مقابله می‌کند.
 • راههای جایگزین را ترویج می‌دهد.
 • تغییر در الگوها را در جامعه رواج می‌دهد.

نامؤثر

 • سازمانهای اپوزیسیون حرفه‌ای: نمونهٔ ساختار

و رهبری سازمانی سلطه‌گر / پدرسالار

 • اولویت بقای سازمان بر خواستهای جنبش
 • سبک سلطه‌گرانه جنبش را تحلیل می‌برد و

خاستگاه اجتماعی آن را از قدرت می‌اندازد.

 • “سیاستهای واقع‌گرایانهٔ” سازمانهای

اپوزیسیون حرفه‌ای: از اصلاحات جزئی حمایت می‌کند، نه از تغییرات اجتماعی

 • همکاری در سازمانهای اپوزیسیون حرفه‌ای:

کارکنان این سازمانها بیشتر با صاحبان قدرت هم‌ذات پنداری می‌کنند تا با مردم عادی خاستگاه جنبش.

مؤثر

 • پارلمانی: از سیستم و ابزارهای رسمی حاکم استفاده

می‌کند ـــ مانند دادگاهها، ‌مجلس قانونگذاری،

شهرداری،‌شرکتهای بزرگ ــ تا هدفها، ارزشها و

جایگزینها را مورد پذیرش قانونهای رسمی،‌ سیاستگذاریها،

‌و عقل سلیم جامعه قرار دهد.

 • از انواع وسیله‌های ممکن استفاده می‌کند: لابیگری،

شکایت به دادگاه،‌ همه‌پرسی، ‌راه‌پیمایی، نامزد نمایندگی

در انتخابات، و مانند آن.

 • سازمانهای اپوزیسیون حرفه‌ای (POO) نمایندگان

اصلی جنبش هستند.

 • توفیقهای نظارت‌کنندگان برای تضمین اجرایی قانون،‌

توفیق در توسعه،‌ و حفاظت در برابر پیامدهای منفی

 • سازمانهای اپوزیسیون حرفه‌ای از مردم عادی و

خاستگاه جنبش پشتیبانی می‌کنند و آنها را پرورش

می‌دهند.

   

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *