گام های اصلی در مبارزه بی خشونت

بالا بردن آگاهی

نمونه گام هایی که مردم در زمان تشخیص ضرورت و برای اقدام در مسیر دگرگونی بنیادین بر‌می‌دارند

 

همهٔ ما نادان به دنیا می‌آییم و باید یاد بگیریم که جهانمان چگونه ساز-و-کاری دارد. در فرایند رشد و پرورشمان، تحت تبلیغ افسانه‌هایی قرار می‌گیریم که دیدگاههایمان نسبت به جامعه و خودمان را منحرف می‌کند. دول زیر گامهایی را نشان می‌دهد که مردم به طور معمول هنگامی برمی‌دارند که از افسانه‌ها رمززدایی می‌کنند و راههای دیگر زندگی کردن را فرا می‌گیرند. گاهی این گامها را به ترتیبی بر می‌دارند که در این دول آمده است،‌ اما به طور معمول این کار به شکل گامهایی بسیار کوچک و در هم تنیده انجام می‌شود که به دلیل پیچیدگی فراوان نمی‌توان آن را به طور واضح در جدول نشان داد ـــ درست مانند خود زندگی.

گام

افسانه‌های اجتماعی که باید بر آنها چیره شد

راه حلهای افسانه‌ای یا ناکافی

حقیقت نمایان شده

راه حلهای واقعی

نمونه‌های کمک آموزشی

١. قدرت‌بخشی ـــ گامهایی در راستای قدرت‌خشی فردی

الف) گرد هم آوردن

“کار یابی و تأمین هزینهٔ زندگی خیلی سخت است. زندگی خرد کننده است.”

وانمود کنید که هیچ مشکلی نیست. منتظر امداد بمانید. خود را با غذا، دارو، ارضای جنسی و غیره بی حس و بی خیال کنید.

“می‌شود کاری کرد. من می‌توانم از خودم مراقبت کنم.”

مهارتهای اولیه را یاد بگیرید ــ خواندن، معاشرت با دیگران، کار یافتن. بر مشکلهای عاطفی خود چیره شوید.

مدرسه،

حمایت از سوی خانواده،

سازمانهای خدمات اجتماعی

ب) ستم به خودتان را تشخیص دهید

“تقصیر خودم است. من در مخمصه افتاده‌ام. من در – من کودنم، بی کفایتم، بد ذاتم، و غیره.”

وانمود کنید که هیچ مشکلی نیست. بیشتر زحمت بکشید، کتابهای خودیاریگر و خودآموز بخوانید.

“من فرد بدی نیستم، من ستم دیده هستم.”

دریابید که خوب هستید.

گروههای مباحثه، درمان فردی یا گروهی،‌ کتابهای خود یاریگری

پ) اقدام کنید

“تو نمی‌توانی با شهرداری بجنگی.”

شکایت کنید.

با آن کنار بیایید.

“می‌توانم کاری بکنم.”

وضعیت موجود را به چالش بگیرید، راههای جایگزین ایجاد کنید، از گروههای خواستار تغییر حمایت کنید

شخصیتهای الگو، سازمانهای

تحول اجتماعی

ت) خود را وقف ایجاد تحول کنید

“من وقت ندارم. کار خیلی سختی است.”

تسلیم شوید، یاد بگیرید که وضعیت موجود را بپذیرید.

“این موضوع مهم است. ارزش دارد که وقت صرف آن کنم. جامعه را طوری ساخته‌اند که هیچکس وقت نداشته باشد برای ایجاد تغییر کار کند.

زندگی خود را تغییر دهید تا وقت آزاد پیدا کنید، از دیگران درخواست کمک کنید، کاری پیدا کنید که در بارهٔ تغییر اجتماعی باشد.

حمایت از سوی خانواده و دوستان،

سازمانهای تحول اجتماعی

٢. توسعهٔ اجتماعی ـــ گامهایی در جهت همکاری با دیگران برای تأثیر گذاشتن بر تحولات

الف) به سراغ دیگران بروید

“خودم می‌توانم همهٔ کار را بکنم.”

به دیگران اعتنا نکنید

“تغییر دادن جامعه کار یک نفر نیست.”

دیگران را به همکاری دعوت کنید

مراکز صلح و عدالت

ب) با دیگران ابراز همدردی کنید و آنها را درک کنید

“بقیه همه کودن هستند، بی کفایتند، و مانند آن.”

“همه اشتباه می‌کنند، فقط من درست می‌گویم.”

به دیگران اعتنا نکنید.

خواست خودتان را به دیگران تحمیل کنید.

“دیگران هم ستمدیده‌اند.” “دیگران دانش و مهارتهای پر ارزشی دارند. زندگی پیچیده است – چندین نسخه از حقیقت وجود دارد.”

با فکر باز با دیدگاههای دیگران برخورد کنید، دریابید که آنها چه می‌کنند و چرا ، همهٔ حقیقتهای مربوطه را با هم ترکیب کنید.

ملاقاتهایی برای ایجاد همکاری، تشکیل

کارگاه

پ) با دیگران همکاری کنید

“مردم عجیب و غریبند. کار با آنها مشکل است.”

از دیگران دوری کنید، یا سعی کنید که آنها را کنترل کنید.

“دیگران هم بیشتر مثل من هستند، هر چند آنها متفاوتند. من می‌توانم با آنها کار کنم. می‌توام تفاوتهایشان را بپذیرم و به آن احترام بگذارم بدون اینکه باعث تحقیرم شود.”

از گوناگونی استقبال کنید، سازمانهای تعاونی بنا کنید، راههای خوب رفع درگیری را بیاموزید.

کارگاهها

ادامه در صفحهٔ بعد

 

ادامه از صفحهٔ قبل

گام

اسطوره‌های اجتماعی که باید بر آنها چیره شد

راه حلهای اسطوره‌ای یا جزئی

افشای حقیقت

راه حلهای واقعی

نمونه‌های کمک آموزشی

۳. آموزش سیاسی ــ گامهایی در مسیر درک عمیق اقتصاد سیاسی (با در نظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی)

الف) اصول کارکردهای جامعه را یاد بگیرید

“این کار خیلی گیج کننده است.”

چشم بسته از مقامات پیروی کنید

“رأی دادن برای انتخاب رهبر بهتر است از تقدیس کردن شاهان.”

“نحوهٔ تصویب لایحه در کنگره به این شکل است. رئیس جمهور اینگونه انتخاب می‌شود.”

بیاموزید که نحوهٔ کار دولت و اقتصاد به چه شکلی است.

کلاسهای شهروندی و  مانند آن. جزوه‌ و بروشورهای آموزشی از اتحاد زنان رأی دهنده  و غیره.

ب) از خود توهم زدایی کنید

“مقامات هر کاری بتوانند می‌کنند تا مسائل را حل کنند.”

“دست نامرئی سرمایهٔ آزاد منابع را در محل مناسب خود جای خواهد داد.”

بی تفاوت باش، یا از کلیسا، پلیس و بازار حمایت کن

“بعضی از مقامات با حسن نیت و به نفع ما کار نمی‌کنند.”

“سیستم اقتصادی ما برخی از مردم را به خانه به دوشی می‌اندازد یا به آنها این اجازه را می‌دهد.”

مسؤلیت اجتماعی را بر خودت بپذیر.

رسانه‌های خبری سنتی

پ) ماهیت سیستمی  قدرت را بشناسید

“می‌توانیم مقامات فاسد یا نفهم را با رأیمان از قدرت خلع کنیم و کسانی را انتخاب کنیم که ما را به جامعه‌ای بهتر هدایت کنند.” “بعضی از مردم تنبل‌اند و فقط می‌خواهند اعانه بگیرند.”

با همسایه‌ها صحبت کنید. برای تحول اجتماعی رأی دهید. از چاره‌اندیشیها و تحریمهای خوب حکومت در برابر فقیران حمایت کنید.

“سیستم سیاسی / اقتصادی قدرتمندان را قدرتمندتر، ثروتمندان را ثروتمندتر، و فقیران و ضعیفان را بیش از پیش فقیر و ضعیف می‌کند.”

“رئیسان حزبی و دیگر قدرتمندان ذینفع تعیین می‌کنند که چه کسی به صندوق رأی وارد شود،  تبلیغات فراگیر معمولن فرد منتخب را تعیین می‌کند.”

از اصلاح سیستم انتخاباتی، نظام مترقی مالیاتی،‌ و دیگر ابزارهای کنترل قدرت حمایت کنید.

کتابها و مجله‌های مترقی و جایگزین،

گروههای هوادار تحول اجتماعی

ت) سرآمدان قدرتمند را شناسایی کنید.

صاحبان منافعی مانند اتحادیه‌های کارگری، اقلیتهای نژادی، فقیران و هواداران لیبرال آنها کنترل دولت، مدرسه‌ها و مؤسسه‌های دیگر را در دست دارند.  حکومت با مشاغل مخالفت می‌کند.” یا “ابله‌های دست راستی مذهبی دولت را کنترل می‌کنند.” یا

“همهٔ ما جامعه‌مان را کنترل می‌کنیم.”

از محافظه‌کارها و رهبران اقتصادی حمایت کنید. یا

از لیبرالهای میانه‌رو پشتیبانی کنید. یا نقش خود در ایجاد مسائل اجتماعی را تشخیص دهید.

” صاحبان منافعی مانند صنایع نظامی، صنایع نفتی، و صنعت تنباکو  بر حکومت، مراکز آموزشی و اقتصاد سلطه دارند. کلیساها و شرکتهای تجاری بزرگ بر فرهنگمان  مسلطند. این سرآمدان قدرتمند به نوبهٔ خود در کنترل چند صد هزار فرد هستند، که بیشترشان مردان ثروتمند سفید پوستند.”

همهٔ نقاط تمرکز قدرت و سرمایه را از بین ببرید.

به ویژه از دموکراسی و توانمندی مردم در سطح جهانی پشتیبانی کنید.

کتابها و مجله‌های مترقی و جایگزین،

گروههای هوادار تحول اجتماعی

ث) بدانید که ستم امری جهانی است

“منافع اقتصادی بزرگ و قدرتمند به گونه‌ای غیر عمدی و  از روی جبر ماهیتی خود همچنان که به پیش می‌روند مردمی که سر راهشان باشند را له می‌کنند. ما باید آنها را قانونمند و کنترل کنیم.”

از حقوق فردی و قانونهای دولتی پشتیبانی کنید.

“در یک سیستم مبتنی بر رقابت کشنده، هر فرد یا گروه خود را دارای منفعت مطلق در خرد کردن افراد یا گروههای دیگر می‌داند. آنها که در ردهٔ بالا هستند، برای حفظ قدرت و امتیازشان، فعالانه می‌کوشند تا تغییر ترقی خواهانه را خنثا کنند.

سیستم را تغییر دهید به گونه‌ای که مهربانی و همکاری را تشویق کند، نه رقابت را.

کتابها و مجله‌های مترقی و جایگزین،

گروههای هوادار تحول اجتماعی

ج) راههای جایگزین را مجسم کنید

“این بهترین سیستم ممکن است. می‌توانست حتا بدتر از این هم باشد.”

“تنها جایگزینهای ممکن سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد و سوسیالیسم تمامیت خواه هستند. واضح است که اولی راه بهتری است.”

بی تفاوت باش، از سیستم پول-محور خودمان پشتیبانی کن.

“انسانها راههای زیادی برای سامان بخشیدن به زندگی و تعاملات خود دارند. یک سیستم مبتنی بر همکاری و انسانگرا بر وضعیت موجود امتیاز بسیاری دارد.”

سیستم نوین انسانگرایی را ایجاد کنید که با مؤسسه‌های تعاونی خود از منفعت همگانی حمایت کند.

رمانهایی در بارهٔ جامعهٔ آرمانی.

مؤسسه‌های تعاونی و جایگزین را طراحی کنید.

n       تهیه شده توسط رندی شوت، صندوق پستی ۶۰٩٢٢، پالو آلتو، کالیفرنیا، ۶۴۳٠۶.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *