جنبش های بی‌ خشونت

مروری بر پیشینه مبارزات بی خشونت جنبش دانشجویی ایران

مرکز مطالعات بی خشونت*   پیشگفتار مبارزات بی خشونت در فعالیت های آزادیخواهانه ی مردم ایران سابقه دیرینه ای دارد. بعضی از رهبران مذهبی و غیر مذهبی برای پیگیری مطالبات و مطامع سیاسی خود از این شیوه بهره برده اند….
Read more

سه دهه مبارزه کردها در ایران از منظر خشونت و خشونت پرهیزی

محمد تهوری*   مقدمه خود مختاری بی تردید مهمترین خواست مورد توافق و اجماع گروههای فعال در کردستان اعم از مذهبی و غیر مذهبی، پیش و پس از انقلاب اسلامی ١٣۵٧ بوده است. خواستی که آنها را برای تحقق اش…
Read more