جنبش های دانشجویی

12_26_2013_Image_Untitled_V16

بُردِ بزرگِ اعتصابِ دانشجویان کِبکی

 نوشته اسکات منترال* ترجمه مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت هیس! اجازه دهید رازی را برای تان فاش کنم: ما با قانون جنگیدیم و پیروز هم شدیم. اعتصابِ دانشجویان کِبکِ کانادا علیه افزایشِ شهریه ها پس از پنج ماه، سرانجام…
Read more

12_26_2013_Image_Untitled_V16

مروری بر پیشینه مبارزات بی خشونت جنبش دانشجویی ایران

مرکز مطالعات بی خشونت*   پیشگفتار مبارزات بی خشونت در فعالیت های آزادیخواهانه ی مردم ایران سابقه دیرینه ای دارد. بعضی از رهبران مذهبی و غیر مذهبی برای پیگیری مطالبات و مطامع سیاسی خود از این شیوه بهره برده اند….
Read more