جنبش های دانشجویی

بُردِ بزرگِ اعتصابِ دانشجویان کِبکی

 نوشته اسکات منترال* ترجمه مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت هیس! اجازه دهید رازی را برای تان فاش کنم: ما با قانون جنگیدیم و پیروز هم شدیم. اعتصابِ دانشجویان کِبکِ کانادا علیه افزایشِ شهریه ها پس از پنج ماه، سرانجام…
Read more

مروری بر پیشینه مبارزات بی خشونت جنبش دانشجویی ایران

مرکز مطالعات بی خشونت*   پیشگفتار مبارزات بی خشونت در فعالیت های آزادیخواهانه ی مردم ایران سابقه دیرینه ای دارد. بعضی از رهبران مذهبی و غیر مذهبی برای پیگیری مطالبات و مطامع سیاسی خود از این شیوه بهره برده اند….
Read more