جنبش اقلیت ها

12_02_2013_Image_Untitled_V4

حقوق اقلیتهای قومی و روابط اقلیت و اکثریت

مایکل نَگلِر این درس رویکردی “کلان نگرانه” به مسئله‌ی اقلیتهای قومی و سایر اقلیتها در پیش می‌گیرد، و در این مورد بحث خواهیم نمود که با قرارد دادن این پرسش در یک زمینه‌ی کلان خواهیم توانست که نه تنها این…
Read more

12_26_2013_Image_Untitled_V16

سه دهه مبارزه کردها در ایران از منظر خشونت و خشونت پرهیزی

محمد تهوری*   مقدمه خود مختاری بی تردید مهمترین خواست مورد توافق و اجماع گروههای فعال در کردستان اعم از مذهبی و غیر مذهبی، پیش و پس از انقلاب اسلامی ١٣۵٧ بوده است. خواستی که آنها را برای تحقق اش…
Read more