جنبش اقلیت ها

حقوق اقلیتهای قومی و روابط اقلیت و اکثریت

مایکل نَگلِر این درس رویکردی “کلان نگرانه” به مسئله‌ی اقلیتهای قومی و سایر اقلیتها در پیش می‌گیرد، و در این مورد بحث خواهیم نمود که با قرارد دادن این پرسش در یک زمینه‌ی کلان خواهیم توانست که نه تنها این…
Read more

سه دهه مبارزه کردها در ایران از منظر خشونت و خشونت پرهیزی

محمد تهوری*   مقدمه خود مختاری بی تردید مهمترین خواست مورد توافق و اجماع گروههای فعال در کردستان اعم از مذهبی و غیر مذهبی، پیش و پس از انقلاب اسلامی ١٣۵٧ بوده است. خواستی که آنها را برای تحقق اش…
Read more